Podmínky smlouvy o účasti na Svatebním Veletrhu

  1. Předmět smlouvy  

Předmětem smlouvy je účast na 6. Svatebním Veletrhu v Liberci pořádaném agenturou Svatby v Jizerkách s.r.o.

6. Svatební Veletrh se uskuteční v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev Liberec dne 9.3. 2024 v časovém rozmezí 10:00 – 17:00.

Pořadatel zajistí pro vystavovatele výstavní místo dle specifikace v objednávce.

Objednávka služeb na Veletrhu se stává závaznou pro smluvní strany po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a zaplacením faktury. 

  1. Práva a povinnosti

Částka bude připsána na účet pořadatele 6414521399/0800 vedený u České Spořitelny do 7 dnů od data vystavení faktury. 

Za den splnění platby se považuje den, kdy byla zaplacená částka připsána na účet pořadatele, rezervace se následně stává závaznou.

Pořadatel Veletrhu neodpovídá vystavovateli ani jeho spoluvystavovatelům za ztrátu, zničení, ani jakékoli poškození vybavení a zařízení stánku, vystavovaných exponátů, zboží, materiálu, osobních věcí, finanční hotovosti, předmětů zhotovených z drahých kovů a kamenů, jiných cenností, zboží ani předmětů určených k prodeji.

Vystavovatel se zavazuje řídit podle všech platných bezpečnostních, provozních, hygienických, protipožárních a jiných obecně závazných předpisů. V celém objektu platí zákaz kouření, manipulace s pyrotechnikou, otevřeným ohněm i používání kouřových efektů. Každé porušení těchto nařízení je postiženo smluvní pokutou 10 000,- Kč, splatnou ihned k rukám pořadatele.

Vystavovatel se zavazuje oznámit pořadateli jakoukoliv, byť nepatrnou, způsobenou škodu a uhradit náklady spojené s opravou.

Počet vystavujících na jedno výstavní místo je omezen na 2 osoby. Větší počet osob je možný pouze po domluvě s pořadatelem.

Vystavovatel se též zavazuje neuklízet výstavní místo a neopustit Veletrh před oficiálním ukončením Veletrhu, tj. před 17:00.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o rozložení a umístění výstavních míst dle svého uvážení.

  1. Odstoupení od smlouvy

Pokud vystavovatel odstoupí od smlouvy (tj. od prezentace služeb na Veletrhu) v termínu do 3.2.2024, je pořadatel oprávněn účtovat vystavovateli manipulační poplatek ve výši 500 Kč.

Pokud vystavovatel odstoupí od smlouvy (tj. od prezentace služeb na Veletrhu) v termínu od 4.2.2024 do 23.2.2024, je pořadatel oprávněn účtovat vystavovateli storno poplatek ve výši 50 % z ceny služeb. 

Pokud vystavovatel odstoupí od smlouvy (tj. od prezentace služeb na Veletrhu) v termínu od 24.2.2024 do 9.3.2024, je pořadatel oprávněn účtovat vystavovateli storno poplatek ve výši 100 % z ceny služeb. 

Zrušení účasti oznámí vystavovatel pořadateli písemně na email veletrh@svatbyvjizerkach.cz a pořadatel zašle vystavovateli písemné potvrzení. Nebyla-li dosud uhrazena platba za prezentaci na Veletrhu, povinnost vystavovatele uhradit manipulační či storno poplatek za objednané služby nezaniká.

Dojde-li ke zrušení termínu z důvodu „vyšší moci“ (vis maior), kterou nemohla ovlivnit žádná ze smluvních stran, smluvní strany se písemně dohodnou, zda dojde k přesunu zaplaceného poplatku na další termín konání Veletrhu, nebo k vrácení zaplacené sumy. Za „ vyšší moc“ jsou pro účely této smlouvy považovány zejména: válka, nepokoje, záplava, epidemie vč. vládních nařízení o omezení pohybu atp., přírodní katastrofy, teroristické činy.

  1. Spoluvystavovatelství

Každý vystavovatel smí v rámci své výstavní plochy prezentovat a prodávat pouze své zboží či služby. Propagační předměty a letáky dalšího subjektu je možné prezentovat pouze po objednání položky „Spoluvystavovatel“ v objednacím formuláři za poplatek 500,- Kč. Porušení této povinnosti je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1000,- Kč, splatnou v den konání Veletrhu k rukám pořadatele.

  1. Závěrečná ustanovení

Smlouva o účasti na Veletrhu je platná a účinná po uskutečnění objednávky.

Vystavovatel souhlasí se zpracováním údajů obsažených v této smlouvě, objednávce služeb na Veletrhu a jejích přílohách a s jejich využitím pro účely přípravy a organizace Svatebního Veletrhu.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý v platnosti originálu.

Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis této smlouvy.

Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům a souhlasí s obsahem smlouvy. Smlouva je závazná pro obě smluvní strany, což strany potvrzují svými podpisy, přičemž k jejímu uzavření došlo na základě jejich vážné a svobodné vůle bez jakéhokoliv nátlaku nebo podstatného omylu, což stvrzují vlastnoručními podpisy.